ราคา

ราคาของ HubMember เริ่มต้นจาก ฟรี! (Free Plan) จนถึงแผนราคาตามจำนวนสมาชิกของคุณ

ราคา HubMember

เงื่อนไขอื่นๆ

  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคานี้เป็นสกุลเงิน บาท และเรียกเก็บรายปี 
  • ทุกแผนจะได้รับจำนวนเครดิตของ SMS และอีเมล สำหรับการใช้ OTP