HubMember CHARITY

ระบบผู้มีอุปการคุณ/ผู้บริจาค
แบบ Omni-channel DONATOR Platform

คุณประสบปัญหาจากระบบระบบผู้มีอุปการคุณ/ผู้บริจาค เหล่านี้อยู่หรือไม่?

  • การลงทะเบียนวุ่นวาย ไม่สะดวก ไม่ออนไลน์
  • ข้อมูลกระจัดการจาย ไม่ปลอดภัย และผิด พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
  • สื่อสารกับผู้มีอุปการคุณที่ไม่มีประสิทธิภาพ
  • ยุ่งยากในการใช้สิทธิประโยชน์
  • ขาดระบบบริจาคเงินที่สะดวก
  • วิเคราะห์อะไรไม่ได้เลย

เมื่อพูดถึงองค์กรการกุศลและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรเหล่านี้มีฐานการสนับสนุนที่ค่อนข้างหลากหลาย และรักษาความสัมพันธ์กับผู้มีอุปการคุณหรือผู้บริจาคเป็นหน้าที่สำคัญ

HubMemberช่วยคุณสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้มีอุปการคุณในยุค 5.0


ระบบบริหารผู้มีอุปการคุณ | DONOR Management

ลงทะเบียนผู้มีอุปการคุณออนไลน์ จัดการโปรไฟล์ แบ่งกลุ่ม และอื่นๆ

สิทธิประโยชน์ | Privileges

รายการสิทธิประโยชน์ การขอใช้สิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง
ระบบแจ้งเตือนการใช้ และอื่นๆ

กิจกรรม | Events/ Activities

รายการกิจรรมสำหรับผู้มีอุปการคุณ การลงทะเบียนเข้าร่วม การ Check-in ระบบแจ้งเตือนเข้าร่วม และอื่นๆ

ข่าวสาร | Newsfeed

แจ้งข่าวสาร สาระสำคัญสำหรับผู้มีอุปการคุณ รายงานวิเคราะห์การอ่านของผู้มีอุปการคุณ เป็นต้น

การสื่อสารการตลาด | Communications

ระบบแจ้งและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ อีเมล SMS LineOA Newsfeed เป็นต้น

ระบบบริการตนเองทางเว็บและ LineOA | Member Portal

ผู้มีอุปการคุณสามารถจัดการข้อมูลและรับบริการทางออนไลน์ได้ด้วยตนเอง อย่างสะดวกและรวดเร็ว

รับบริจาค | Donation

รองรับการรับบริจาคจากผู้มีอุปการคุณ
ทั้งระบบชำระเงินแบบโอนเงินและออนไลน์

รองรับระบบแอปพลิเคชั่นเสริม (Add-on) ในอนาคต

HubMember จะพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นเสริมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้มีอุปการคุณ

ส่วนหนึ่งของลูกค้าของเรา

HubMember ช่วยให้สมาคมฯ​ สื่อสารกับผู้มีอุปการคุณที่ไม่เคยมีมาก่อน 

อำนวยความสะดวกให้กับผู้มีอุปการคุณในการบริจาคเงินด้วย 

หนึ่งในสมาคมฯ ที่ใช้ระบบ HubMember CHARITY